Source code for the modding-openmw.com website https://modding-openmw.com/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

28 wiersze
543 B

version: "3.2"
services:
psql:
image: postgres:11.7
environment:
POSTGRES_DB: momwdb
POSTGRES_PASSWORD: postgresqlpassword
POSTGRES_USER: momwdb
volumes:
- psql-data:/var/lib/postgresql/data
django:
command: bash -c "sleep 5s; make migrate; make seeddb; make PORT=8000"
build: .
depends_on:
- psql
environment:
MOMW_DB_HOST: psql
MOMW_VER: docker
ports:
- target: 8000
published: 8000
protocol: tcp
mode: host
volumes:
psql-data: